ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مدیر نمایندگی احمد حاجی نیلی 1285271602 مدیریت نمایندگی Workshop Management JNA845 1399/3/22
2 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مدیر نمایندگی احمد حاجی نیلی 1285271602 مشتری مداری CRM JNA1021 1400/2/5
3 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مدیر نمایندگی احمد حاجی نیلی 1285271602 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1739 1402/8/14
4 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مدیر نمایندگی احمد حاجی نیلی 1285271602 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA862 1399/8/3
5 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مدیر نمایندگی احمد حاجی نیلی 1285271602 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
6 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس فنی محمد رضا حاجی نیلی 1285801059 مشتری مداری CRM JN962208 1396/4/31
7 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس فنی محمد رضا حاجی نیلی 1285801059 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN992390 1399/11/9
8 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس فنی محمد رضا حاجی نیلی 1285801059 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1818 1402/4/13
9 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس فنی محمد رضا حاجی نیلی 1285801059 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JN962134 1396/5/18
10 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس فنی محمد رضا حاجی نیلی 1285801059 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN962125 1396/5/16
11 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس فنی محمد رضا حاجی نیلی 1285801059 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN961241 1396/5/27
12 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس فنی محمد رضا حاجی نیلی 1285801059 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JN961242 1396/5/27
13 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس فنی محمد رضا حاجی نیلی 1285801059 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN951553 1395/9/24
14 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس فنی محمد رضا حاجی نیلی 1285801059 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN962252 1396/5/15
15 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس پذیرش سپیده باقری 12717877210 مشتری مداری CRM JN962208 1396/4/31
16 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس پذیرش سپیده باقری 12717877210 پذیرش Reception JN970854 1397/5/16
17 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس پذیرش سپیده باقری 12717877210 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN992390 1399/11/9
18 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس پذیرش سپیده باقری 12717877210 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1818 1402/4/13
19 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس پذیرش سپیده باقری 12717877210 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN962125 1396/5/16
20 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس پذیرش سپیده باقری 12717877210 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN961242 1396/5/27
21 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس پذیرش سپیده باقری 12717877210 سیستم سوخت رسانی  Fuel System(Engine Management system (N-Step JN961242 1396/5/27
22 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس پذیرش سپیده باقری 12717877210 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN951553 1395/9/24
23 جهان نوین آریا اصفهان 1151 کارشناس پذیرش سپیده باقری 12717877210 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN962252 1396/5/15
24 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول ارتباط با مشتریان سپیده باقری 12717877210 مشتری مداری CRM JN962208 1396/4/31
25 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول ارتباط با مشتریان سپیده باقری 12717877210 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA1045 1400/2/19
26 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول ارتباط با مشتریان سپیده باقری 12717877210 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA2001 1402/10/20
27 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول ارتباط با مشتریان سپیده باقری 12717877210 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA2015 1402/10/20
28 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول ارتباط با مشتریان سپیده باقری 12717877210 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1420 1401/5/12
29 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول ارتباط با مشتریان سپیده باقری 12717877210 آشنایی با آخرین ویرایش دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش  Introduction to the latest revision of instruction and condition of after sales service (Revision Ver.04)
30 جهان نوین آریا اصفهان 1151 پذیرشگر سپیده باقری 12717877210 مشتری مداری CRM JN962208 1396/4/31
31 جهان نوین آریا اصفهان 1151 پذیرشگر سپیده باقری 12717877210 پذیرش Reception JN970854 1397/5/16
32 جهان نوین آریا اصفهان 1151 پذیرشگر سپیده باقری 12717877210 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN992390 1399/11/9
33 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مکانیک محمد کیانی 1289573190 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1044 1401/5/20
34 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مکانیک محمد کیانی 1289573190 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1972 1402/2/15
35 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مکانیک محمد کیانی 1289573190 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1972 1402/2/15
36 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مکانیک محمد کیانی 1289573190 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1025 1400/4/5
37 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مکانیک محمد کیانی 1289573190 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1544 1401/7/11
38 جهان نوین آریا اصفهان 1151 برق کار مجید سلیمانی 1288012268 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1252 1402/1/28
39 جهان نوین آریا اصفهان 1151 برق کار مجید سلیمانی 1288012268 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1014 1401/2/28
40 جهان نوین آریا اصفهان 1151 برق کار مجید سلیمانی 1288012268  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1824 1402/9/7
41 جهان نوین آریا اصفهان 1151 برق کار مجید سلیمانی 1288012268 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1824 1402/9/7
42 جهان نوین آریا اصفهان 1151 برق کار مجید سلیمانی 1288012268 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2031 1402/2/31
43 جهان نوین آریا اصفهان 1151 جلوبندی کار محمد کیانی 1289573190 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1044 1401/5/20
44 جهان نوین آریا اصفهان 1151 سرویس کار محمد کیانی 1289573190 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA1316 1402/7/12
45 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول انبار خشایار جوادی 1271172887 نظام آراستگی 5S 5S JNA1431 1401/3/20
46 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول انبار خشایار جوادی 1271172887 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت  Seven Soft JNA1112 1402/2/20
47 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول انبار خشایار جوادی 1271172887 قطعه شناسی Parts Introduction JNA1902 1402/10/13
48 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول انبار خشایار جوادی 1271172887 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA1451 1400/7/25
49 جهان نوین آریا اصفهان 1151 مسئول انبار خشایار جوادی 1271172887 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA1460 1400/7/25
50 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 نظام آراستگی 5S 5S JNA1475 1401/5/19
51 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 مشتری مداری CRM JNA1052 1400/5/2
52 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 پذیرش Reception JNA1066 1401/8/22
53 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1619 1400/9/26
54 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1958 1402/7/7
55 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1252 1402/1/28
56 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1014 1401/2/28
57 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1824 1402/9/7
58 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1824 1402/9/7
59 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2031 1402/2/31
60 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1915 1402/5/22
61 جهان نوین آریا اصفهان 1151 امدادگر مجید سلیمانی 1288012268  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA1858 1402/10/26

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی