ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 مدیریت نمایندگی Workshop Management JNA1077 1400/08/18
2 جهان نوین آریا رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 مشتری مداری CRM JNA1027 1400/02/05
3 جهان نوین آریا رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1622 1400//09/26
4 جهان نوین آریا رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA868 1399/08/02
5 جهان نوین آریا رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
6 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 مشتری مداری CRM 9005-31-39 1390/05/03
7 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft 9105-2501-0136 1391/05/15
8 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA864 1399/09/10
9 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1647 1401/11/11
10 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1019 1401/02/28
11 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1056 1401/06/13
12 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1832 1402/09/07
13 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم سوخت رسانی  Fuel System(Engine Management system (N-Step II)) JNA1835 1402/09/07
14 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2039 1402/02/31
15 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1549 1401/07/11
16 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1546 1401/07/11
17 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1042 1401/09/21
18 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 مشتری مداری CRM 9005-31-39 1390/05/03
19 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 پذیرش Reception JNA1074 1401/08/22
20 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft 9105-2501-0136 1391/05/15
21 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA864 1399/09/10
22 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1019 1401/02/28
23 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1056 1401/06/13
26 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2039 1402/02/31
27 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1549 1401/07/11
28 جهان نوین آریا رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1546 1401/07/11
29 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 مشتری مداری CRM JNA1060 1400/02/05
30 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA1626 1401/03/17
31 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 1011 JNA2008 1402/10/20
32 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 1014 JNA2017 1402/10/20
33 جهان نوین آریا رشت 1390 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9000 JNA1426 1401/05/11
34 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
35 جهان نوین آریا رشت 1391 پذیرشگر شایسته خوش خلق 2580428926 مشتری مداری CRM JNA1060 1400/02/05
36 جهان نوین آریا رشت 1391 پذیرشگر شایسته خوش خلق 2580428926 پذیرش Reception JNA925 1399/02/15
37 جهان نوین آریا رشت 1391 پذیرشگر شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN002414 1400/04/24
38 جهان نوین آریا رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1048 1401/05/20
39 جهان نوین آریا رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1251 1400/11/06
40 جهان نوین آریا رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1367 1400/10/14
41 جهان نوین آریا رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1366 1400/10/14
42 جهان نوین آریا رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2047 1402/02/31
43 جهان نوین آریا رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1569 1401/07/20
44 جهان نوین آریا رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1565 1401/07/20
45 جهان نوین آریا رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1550 1401/04/14
46 جهان نوین آریا رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1648 1401//11/11
47 جهان نوین آریا رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1065 1401/05/28
49 جهان نوین آریا رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1979 1402/02/15
50 جهان نوین آریا رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1978 1402/02/15
51 جهان نوین آریا رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2041 1402/02/31
52 جهان نوین آریا رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1035 1401/05/10
53 جهان نوین آریا رشت 1391 جلوبندی کار امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1048 1401/05/20
54 جهان نوین آریا رشت 1391 جلوبندی کار امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1061 1400/06/30
55 جهان نوین آریا رشت 1391 سرویس کار محمد رضا اغریرث "0054973465 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA1322 1401/07/12
56 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 نظام آراستگی 5S 5S JNA635 1399/07/15
57 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت  Seven Soft JNA1628 1400/09/26
58 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 قطعه شناسی Parts Introduction JNA1070 1400/04/15
59 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA1454 1400/07/25
60 جهان نوین آریا رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA1464 1400/07/25
61 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 نظام آراستگی 5S 5S JNA1477 1401/05/19
62 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 مشتری مداری CRM JNA2023 1402/03/03
63 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 پذیرش Reception JNA1076 1401/08/22
64 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1738 1402/08/14
65 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1046 1401/05/20
66 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1649 1401/11/11
67 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1018 1401/02/28
68 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1251 1400/03/03
69 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1980 1402/02/15
70 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1981 1402/02/15
71 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2047 1402/02/31
72 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1569 1401/07/11
73 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1548 1401/07/11
74 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1550 1401/04/14
75 جهان نوین آریا رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA1865 1402/10/26

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی