ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا یزد 1471 مدیر نمایندگی حسین ایزدی 4433054305 مدیریت نمایندگی Workshop Management JN961161 1396/12/8
2 جهان نوین آریا یزد 1471 مدیر نمایندگی حسین ایزدی 4433054305 مشتری مداری CRM JN961135 1396/12/9
3 جهان نوین آریا یزد 1471 مدیر نمایندگی حسین ایزدی 4433054305 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN960947 1396/12/8
4 جهان نوین آریا یزد 1471 مدیر نمایندگی حسین ایزدی 4433054305 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JN961191 1396/12/9
5 جهان نوین آریا یزد 1471 مدیر نمایندگی حسین ایزدی 4433054305 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
6 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس فنی ابراهیم ایزدی 44328055846 مشتری مداری CRM JNA984 1399/2/16
7 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس فنی ابراهیم ایزدی 44328055846 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN992395 1399/2/11
8 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس فنی ابراهیم ایزدی 44328055846 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1820 1402/4/13
9 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس فنی ابراهیم ایزدی 44328055846 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1034 1400/3/10
10 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس فنی ابراهیم ایزدی 44328055846 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN962120 1396/2/27
11 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس فنی ابراهیم ایزدی 44328055846 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN961236 1396/2/27
12 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس فنی ابراهیم ایزدی 44328055846 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JN961236 1396/2/27
13 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس فنی ابراهیم ایزدی 44328055846 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN951547 1395/9/24
14 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس فنی ابراهیم ایزدی 44328055846 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1547 1401/7/11
15 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس پذیرش ابراهیم ایزدی 44328055846 مشتری مداری CRM JNA984 1399/2/16
16 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس پذیرش ابراهیم ایزدی 44328055846 پذیرش Reception JN970825 1397/5/17
17 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس پذیرش ابراهیم ایزدی 44328055846 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN992395 1399/2/11
18 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس پذیرش ابراهیم ایزدی 44328055846 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1820 1402/4/13
19 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس پذیرش ابراهیم ایزدی 44328055846 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN962120 1396/2/27
20 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس پذیرش ابراهیم ایزدی 44328055846  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JN961236 1396/2/27
21 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس پذیرش ابراهیم ایزدی 44328055846 سیستم سوخت رسانی Fuel System JN961236 1396/2/27
22 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس پذیرش ابراهیم ایزدی 44328055846 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN951547 1395/9/24
23 جهان نوین آریا یزد 1471 کارشناس پذیرش ابراهیم ایزدی 44328055846 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1547 1401/7/11
24 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول ارتباط با مشتریان احسان اثنی عشری 4433384343 مشتری مداری CRM JNA1055 1400/5/2
25 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول ارتباط با مشتریان احسان اثنی عشری 4433384343 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA1625 1401/3/17
26 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول ارتباط با مشتریان احسان اثنی عشری 4433384343 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA2003 1402/10/20
27 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول ارتباط با مشتریان احسان اثنی عشری 4433384343 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA2016 1402/10/20
28 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول ارتباط با مشتریان احسان اثنی عشری 4433384343 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1419 1401/5/12
29 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول ارتباط با مشتریان احسان اثنی عشری 4433384343 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 JN970822 1397/11/3
30 جهان نوین آریا یزد 1471 پذیرشگر مسلم سلیمی 4432537515 مشتری مداری CRM JN951795 1395/10/14
31 جهان نوین آریا یزد 1471 پذیرشگر مسلم سلیمی 4432537515 پذیرش Reception JN970783 1397/10/19
32 جهان نوین آریا یزد 1471 پذیرشگر مسلم سلیمی 4432537515 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN992384 1399/2/11
33 جهان نوین آریا یزد 1471 مکانیک محمد رضا ایزدی 4430697256 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1041 1401/5/20
34 جهان نوین آریا یزد 1471 مکانیک محمد رضا ایزدی 4430697256 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1363 1400/3/3
35 جهان نوین آریا یزد 1471 مکانیک محمد رضا ایزدی 4430697256 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1363 1400/3/3
36 جهان نوین آریا یزد 1471 مکانیک محمد رضا ایزدی 4430697256 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1028 1400/4/5
37 جهان نوین آریا یزد 1471 مکانیک محمد رضا ایزدی 4430697256 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA2010 1402/11/24
38 جهان نوین آریا یزد 1471 برق کار حسین زارع زردینی 5529962882 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1646 1401/11/11
39 جهان نوین آریا یزد 1471 برق کار حسین زارع زردینی 5529962882 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1340 1400/8/9
40 جهان نوین آریا یزد 1471 برق کار حسین زارع زردینی 5529962882  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1635 1400/10/15
41 جهان نوین آریا یزد 1471 برق کار حسین زارع زردینی 5529962882 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1635 1400/10/15
42 جهان نوین آریا یزد 1471 برق کار حسین زارع زردینی 5529962882 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1105 1400/7/15
43 جهان نوین آریا یزد 1471 جلوبندی کار حسین زارع زردینی 5592962882 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1030 1401/9/6
44 جهان نوین آریا یزد 1471 سرویس کار محمد رضا ایزدی 4430697256 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA1318 1402/7/12
45 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول انبار محمد وزیری فر 4430684995 نظام آراستگی 5S 5S JNA632 1399/7/15
46 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول انبار محمد وزیری فر 4430684995 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت  Seven Soft JNA1623 1400/9/26
47 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول انبار محمد وزیری فر 4430684995 قطعه شناسی Parts Introduction JNA1063 1400/4/15
48 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول انبار محمد وزیری فر 4430684995 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA1452 1400/7/25
49 جهان نوین آریا یزد 1471 مسئول انبار محمد وزیری فر 4430684995 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA1462 1400/7/25
50 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 نظام آراستگی 5S 5S JNA1478 1401/5/19
51 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 مشتری مداری CRM JNA984 1399/2/16
52 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 پذیرش Reception JN970825 1397/5/17
53 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN992395 1399/2/11
54 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1820 1402/4/13
55 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1034 1400/3/10
56 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN962120 1396/2/27
57 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JN961236 1396/2/27
58 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 سیستم سوخت رسانی Fuel System JN961236 1396/2/27
59 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN951547 1395/9/24
60 جهان نوین آریا یزد 1471 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1547 1401/7/11
61 جهان نوین آریا یزد 1472 امدادگر ابراهیم ایزدی 4432805846  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA1859 1402/10/26

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی